Ako sa stať meteorológom?

Kedže sa blíži termín podania prihlášok na vysoké školy, rozhodli sme sa napísať tento článok, ktorý by mal pomôcť  záujemcom o štúdium meteorológie, klimatológie alebo hydrológie. Meteorológia je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou (jej zložením, stavbou, vlastnosťami…). Je považovaná za časť fyziky a preto je často krát chápaná ako „fyzika atmosféry“. Preto Meteorológia a klimatológia patrí medzi magisterské študijné programy odboru fyzika (environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK).

Výhoda fyzikálne-matematického základu v prvých 3 ročníkoch vysokoškolského štúdia pre ne­skoršie pô­sobenie meteorológov a klimatológov v praxi spočíva najmä v tom, že v posledných rokoch sa v týchto disciplí­nách oveľa širšie ako v minulosti uplatňujú analytické metódy s využitím výkonnej výpočto­vej techniky, hydrody­namických rovníc, matematických modelov a zložitých štatistických metód spracova­nia údajových súborov. Fyzi­kálny pohľad na meteorologické procesy je dnes už jedinou alternatívou. Niekoľko úspešných meteorológov a klimatológov má však aj geografický základ štúdia.

 

  • Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia meteorológie a klimatológie môžu nájsť uplatnenie najmä v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) a taktiež v inštitúciach ako je Slovenská akadémia vied (SAV – Geofyzikálny ústav, Ústav hydrológie), Výskumný ústav vodného hospodárstva, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Lesnícky výskumný ústav. Niektorí absolventi našli uplatnenie v podobných inštitúciach v Česku alebo inde v zahraničí. Absolventi magisterského štúdia môžu tiež pokračovať v doktorandskom štúdiu v dennej alebo externej forme. O takýchto absolventov je pomerne veľký záujem. Je totiž všeobecne známe, že na Slovensku je ich akútny nedostatok.  V priemere toto štúdium ukončia 2 študenti ročne.

 

  • Poplatky za štúdium

Na slovensku je denné štúdium na štátnych vysokých školách bezplatné, pokiaľ študent neprekročí štandardnú dĺžku štúdia, ktorá pri bakalárskom štúdiu je 3 roky a pri magisterskom 2 roky. V prípade ak študent z nejakých dôvodov prekročí túto tzv. „štandardnú dĺžku štúdia“ bude musieť zaplatiť ročné školné vo výške 1000€ pri bakalárskom štúdiu a 1300€ pri magisterskom štúdiu.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka možnosť zaslania prihlášky na štúdium len v elektronickej forme. Táto prihláška je spoplatnená sumou 33€.

 

  • Termíny 

Termíny podania prihlášok na FMFI sú 28.2.2018 (bakalárske štúdium) a 27.4.2018 (magisterské štúdium).

 

Dúfame, že sme Vás týmto článkom inšpirovali alebo aspoň zaujali a ak máte blízko k počasiu tak sa ho rozhodnete ísť študovať 🙂